توضیح تصویر
کرونا ویروس

کرونا ویروس

کرونا ویروس

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 تعبیر خواب

تعبیر خواب آب از نظر پیامبر های الهی

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

غوطه خوردن و فرو رفتن در آب را به پنج وجه تعبیر می باشد

یقین

قوت

کار صعب و دشوار

همدم و هم صحبت کسی شدن

در خدمت مقام مهم شهر بودن

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

اگر ببیند از آب صاف و گوارایی بسیار خورد عمرش طولانی و زندگیش با خوشی همراه خواهد بود

اگر ببیند آب شور می خورد تعبیر آن بر عکس هست

اگر ببیند از دریا آب گوارا می خورد به اندازه آن از پادشاه مال و نعمت به او میرسد

اگر ببیند همه آب دریا را میخورد پادشاهی همه دنیا را به دست میگیرد

عقیده بر این است به همان اندازه مه از آب دریا خورده است اگر آب صاف و روشن باشد بزرگی و مال و نعمت به دست می اورد و اگر آب تیره باشد رنج و سختی و ترس و وحشت به او می رسد

اگر ببیند آب گرم میخورد گرفتار بیماری می شود

اگر ببیند بی خبر آب گرم برویش ریخته اند بیماری گریبانش را خواهد گرفتو اندوه بزرگی به او برسد

اگر ببیند در آب افتاده است رنج و غم گریبانش را می گیرد

اگر ببیند با جام آب بر میدارد فریفته مال و ثروت شده و خواهد شد

اب

 

تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال

اگر ببیند باغ و کشتزارها از جویها و رودها آب می دهد تعبیرش آنست که به مال دست می یابد و از غصه و اندوه رها میشود.

اگر ببیند به مردم آب میدهد بر دینداری و دیانت و کارهای نیکو و پسندیده دلالت دارد

اگر ببیند تن به آب سپرده و سالم است به کارهای مهم مشغول میشود و شغلهای شایسته پیدا میکند به مرحله ای چون ریاست و سروری میرسد و سخنش پذیرفته میشود و

قادر به گشودن معضلات آن شغل می شود

اگر ببیند به درون آب صاف و زلالی رفته و آب تن او را پوشاند بر استحکام و قوت دین و اعتقادی او دلالت دارد و توکلش بر خدای متعال است و دلالت دارد بر اینکه کارهایی که انجام

میدهد درست است و نتیجه خوب خواهد داشت

 

اگر ببیند به باغ آب میدهد در انتخاب و گزینش همسر موفق خواهد بود

اگر ببیند که آب پاک روی او ریختند دلیل آنست که خیرو منفعتش به دیگران میرسد و اگر باکسی همراه شود هردو سود خواهند برد و متمتع می شود

اگر ببیند آب نا پاک و تیره بروی او ریختند دلیلش آنست که خیرش به دیگران نمی رسد و همیشه در فکر خود است تا دیگران و در امور خودش را بر دیگران ارجح میشناسد

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 

دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست اما باید دید آب چه وضعی دارد و دارای چه کیفیتی و کمیتی است . بهترین نوع آب در خواب آب روشن و صاف و

کم عمق است که در جوی روان باشد و سنگریزه های کف جوی یا نهر دیده شود. آب جوی بهتر از آب راکد در برکه یا آبگیر است زیرا جریان روشن آب جریان روشن زندگی

بیننده خواب را نشان می دهد و این بهتر می شود اگر در چنین آب روانی ماهی دیده شود . بخصوص ماهی سرخ و سفید از آنگونه که در حوض و استخر نگه می داریم . آب

راکد و تاریک اندوه است وغصه و آب لجن آلود ابتلاست. ابتلا به امور دست و پاگیر که زحمت و گرفتاری بوجود می آورند و آرامش را از انسان میگیرند. موج ستمی است که

برشما وارد می آید همراه با غصه و نگرانی ولی چنانچه موجی برخاست و شما را ازجای کند و به ساحل یا پایاب افکند پس از چندی تحمل ناراحتی به نجات و آسودگی

می رسید.

 

 

آب صاف و روشن همانطور که گفته شد عیش و شادمانی وعمر دراز است و این بهتر می شود اگر همراه آب روشن و صاف که در جوی روانست راه بروید چون این کامروایی شما را

باز می گوید. تعفن آب و تاریکی آن بیماری است. آب سیال و روان ولی زیاد و خروشان مشروط بر اینکه شاهد تماشای آن باشید نه درون آن نشان قدرتی است که با آن رو برو می

شوید و با آن رویارو قرار می گیرد. اگر درون چنین آبی غوطه ور می خوردید با زور مندی دست و پنجه نرم می کنید که احتمالا زیانی به شما نمی رساند ولی تمام نیرویتان را صرف

می کند و می گیرد. اگر از چنین آبی مانند رودخانه و نهر خروشان یا سیلابی که در مسیل و بستر محدودی روانست عبور کردید و به پایاب مقابل رسیدید از هول و هراس آفتی

رهایی می یابید. اگر از آب رودخانه یا سیل برگرفتید و نوشیدید دو صورت دارد. یا آب کثیف است یا روشن و صاف. آب کثیف مال و بهره است که از طریق نا مشروع و نادرست نصیب

شما می گردد و آب روشن چیزی است مادی و مالی که از راه پسندیده به چنگ می آورید و بهره مند می شوید.

 

 

اگر بر زمین آب ریخته شود و جمع شده باشد بطوری که بدون آلودگی پا نتوانید از آن عبور کنید نشان آن است که در کاری ناخواسته وارد می شوید. اگر در حالت خواب اکراه داشتید

و نمی خواستید از آن محل آب گرفته بگذرید کاری پیش می آید که مطلوب شما نیست و دست و پاگیر است ولی اگر با اشتیاق خواستید از آنجا بگذرید کاری سرگرم کننده سر

راهتان قرار می گیرد که در پایان بی ضرر یا کم ضرر است . اگر در خواب دیدید که با لیوان یا کاسه آب می خورید در جشنی عشرت آور و عیش آمیز شرکت می کنید که جشن و

سرور به شما تعلق ندارد و احتمالا مثل مهمان از آن سهم می برید. آب گرم نوشیدن تحت هیچ شرایطی در خواب خوب نیست و نشانی از بیماری است که باید مراقب صحت و

سلامت خود در دو هفته آینده باشید.چنانچه در خواب ببینید که کسی به روی شما آب گرم پاشید یا آب ریخت و آن آب کثیف و آلوده و متعفن بود یک بیماری در پیش دارید

 

اب

 

و اگر

دیدید شما روی کسی آب گرم ریختید آن شخص اگر آشنا و شناخته شده باشد در حق او ستم روا می دارید یا به یکی از بستگان بلا فصل خود آسیب وارد می آورید و اگر آن

شخص ناشناس باشد نیتی بد در شما پیدا می شود که بهتر است پرهیز کنید و در روزهای آینده دست به کاری نزنید که نتیجه بد آن متوجه مردم شود. جوشاندن آب فتنه انگیز

ی است. سماور پر از آب جوش همسر بد خلق و خشمگین است. کوزه یا سفال پر از آب دوست مهربان است و این دوست می تواند یک زن باشد.اگر کوزه ای پر از آب داشتید و

شکستید و آب آن به زمین ریخت در حق دوستی شفیق ناسپاسی می کنید و نعمتی را از دست می دهید . اگر دیدید یکی در مقابل شما با لیوان یا کاسه و یا ظرف دیگری آب می

نوشد مجذوب کاری می شوید که فکر می کنید انجام آن به سود شما می تواند باشد. آب ناودان اگر روشن باشد رحمت است و اگر گل آلود و کثیف باشد زحمت است

 

شناور بودن‌ روی‌ آب‌ می‌تواند نماد شناور بودن‌روی‌ احساسات‌ و رابطه عاطفی‌ ما و سازگاری‌ با ضمیر ناخودآگاهمان‌ باشد. معلق‌ بودن‌ در هوا نیز همان ‌تعبیر پرواز را دارد. شناور بودن‌ معمولا

 

نمایانگراحساسات‌ آرامش‌ و آزادی‌ کلی‌ و جاری‌ شماست‌. ازجنبه‌ منفی‌، شناور یا معلق‌ بودن‌ می‌تواند سمبل‌درونگرایی‌، سردی‌، گوشه‌گیری‌، کمبود معاشرت‌ وارتباط یا ضرورتی‌

 

برای‌ تعلیم‌ و آموزش‌ دیدن‌ باشد.به‌ هر حال‌ به‌ منظور تعبیر صحیح‌ هر خوابی‌، لازم‌است‌ که‌ به‌ نحو مطلوب‌ و شایسته‌ای‌ خودتان‌ راارزیابی‌ کرده‌ و صداقت‌ به‌ خرج‌ دهید. معانی‌ و

تعابیر همه‌ خوابها بسیار شخصی‌ و مختص‌ بیننده‌ خواب ‌هستند

[ چهارشنبه 3 ارديبهشت 1399 ] [ 21:48 ] [ countashk ]

[ ]


تمرینات جلکینگ

 الت تناسلی

 

بزرگ شدن سایز آلت تناسلی به روش پنیمور

 

 

 

روش پنیمور به عنوان یکی از بهرتین روشهای بزرگ کردن آلت تناسلی در جهان می باشد. این روش که بر پایه یکسری تمرینات مخصوص روزانه بنا شده است ، در حقیقت بی عارضه ترین روش افزایش سایز آلت تناسلی حساب می شود
افزایش سایز آلت تناسلی به "روش پنیمور"

بنابراین تمامی زوجین باید اطلاعات خود را در این زمینه  زیاد کرده و از این نیروی غریزی در جهت تحکیم خانواده استفاده کنند . یکی از مشکلاتی که امکان دارد زوجین با آن روبرو باشند کوچکی آلت تناسلی مردان می باشد که باعث بروز برخی ناراحتی ها در به ارگاسم رسیدن زنشان می شود

 

روش پنیمور  سالهاست که در کشورهای آمریکایی و اروپایی استفاده می شود .تا به امروز تحقیقات مفصلی بر روی این روش انجام شده و امروزه توسط پزشکان سکسولوژیست در سراسر دنیا انجام میشود

 

الت

 

روش پنیمور طبیعی ترین و بی عارضه ترین راه برای افزایش سایز دستگاه تناسلی مردان (افزایش قطر دستگاه تناسلی مردان و قد آن) است که بدون هیچ دارویی میتواند شما را با احتمال ۹۸ درصد به موفق شوید . روش پنیمور سالهاست که در کشورهای اروپایی و آمریکایی مورد استفاده قرار میگیرد ولی چون تاثیر آن به تدریج بوده و به کمی صبر و حوصله نیاز دارد.

 

 

الت

 

مردانی که از کوچکی آلت تناسلی رنج می برند اگر این تمرینات را به دقت و بدون وقفه انجام دهند معمولاً اثر آن را بعد از سه هفته تا یک ماه مشاهده میکنند و اگر این تمرینات را تا ۶ماه ادامه دهند میتوانند با احتمال % ٩٨ به موفقیت برسند .

 

نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد اینست که برخی فاکتورها میتوانند این زمان را کم یا زیاد کنند به عنوان مثال فردی که برنامه تغذیه مناسبی داشته و بدلیل انجام ورزش های مختلف سلامت قلب و عروق خود را افزایش داده بهتر و زودتر از فردی نتیجه میگیرد که تغذیه مناسبی نداشته و سیگار میکشد . علاوه بر استعمال سیگار ، فاکتورهای دیگری مانند آلودگی هوا ، لباس های زیر تنگ و نایلونی برای خواب ، مایوهای شنا و لباسهای تنگ ورزشی مثل لباسهای سوارکاری هم اثر منفی دارند و برعکس ورزش ، بخصوص ورزشهای پر تحرک مثل دویدن ، شنا و … اثری بسیار خوب بر روش روش پنیمور دارد .

 

چطور الت خود را در رابطه زناشویی بزرگ کنیم: روش انجام تمرینات پنیمور

استفاده از حوله گرم

در مرحله اول تمرینات را با یک حوله شروع کنید. یک حوله و یا یک پارچه انتخاب کرده و آن را گرم کنید سپس آن را دور آلت تناسلی پیچیده و به مدت یک دقیقه نگه دارید. همچنان می‌توانید به جای این کار در حمام آلت تناسلی خود را به مدت ۳۰ ثانیه زیر آب گرم قرار دهید. این کار به این جهت انجام می‌شود تا با افزایش دما در ناحیه آلت، خون رسانی به بافت‌های آن زیاد شده و هم چنین خاصیت الاستیسه پیدا کند. این موارد به تاثیرگذاری بیشتر بقیه مراحل روش پنیمور کمک می‌کند.

تمرینات کششی 

این تمرین باعث افزایش طول آلت تناسلی می شود . افرادی که می خواهند آلت تناسلی آنها بیشتر رشد طولی داشته باشد میتوانند بیشتر از این تکنیک استفاده کنند .چند نوع تکنیک در این زمینه وجود دارد که شما میتوانید یکی را انتخاب کنید و آن را انجام دهید . این تمرینات را میتوانید در حالت ایستاده و یا نشسته انجام دهید که به شرح زیر می باشد . نکته مهم در مورد این تمرینات این است که حتماً آلت تناسلی شل باشد ، زیرا در غیر اینصورت آثار تمرینات خوب نخواهد شد .

 

سر آلت تناسلی را با انگشتان یک دست بگیرید، در حالت استراحت ( آنقدر محکم نگیرید که خونرسانی آن مختل شود ) سپس آلت تناسلی را بسمت جلو بکشید تا حدی که میتوانید (البته نباید احساس درد داشته باشید) و به مدت ۱دقیقه نگه دارید و سپس آنرا آرام رها کرده و به مدت چند ثانیه (حدوداً ۱۰ ثانیه) به آن استراحت دهید و عمل فوق را ۱۵ تا ۲۰ بار انجام دهید و سپس به مدت ۱۰ دقیقه استراحت کنید 

 

تمرینات حجم دهی

بعد از تمرینات کششی حتماً باید تمرینات رشد و گردش خون را انجام داد ، زیرا باعث افزایش گردش خون در آلت تناسلی شده و موجب رشد آن میشود .روش کار به این شکل است که آلت تناسلی را به سمت جلو نگه داشته و با دست دیگر ضربات آرامی به آن وارد کنید ( ۳۰ بار)  باید مواظب باشید تا ضربات به جاهای حساس مانند بیضه ها برخورد نکند.

 

استفاده ار ماده  لیز کننده

در این مرحله مقداری ماده لیز کننده یا لوبریکنت روی آلت پخش کنید و آن را ماساژ بدهید

 

الت تناسلی مردان

 

تمرینات جلکینگ 

این تمرین باعث افزایش محیط آلت تناسلی در حاتی میشود که آلت تناسلی در حالت نیمه راست شده است . ساده ترین حرکت جلکینگ به اینصورت است که ابتدا توسط انگشتان شست و اشارۀ دست چپ حلقه ای درست کرده و پس از اول آلت تناسلی دست را به سمت سر آلت حرکت داده و آن را بدوشید ، باید  حرکت دست و تماس آن با آلت به سمت جلو باشد  سپس همین کار را با دست راست انجام دهید .

 

با این کار سر آلت تناسلی شما به علت تجمع خون قرمز و بزرگ میشود که طبیعی است ، در این مرحله از دست زدن به نوک آلت پرهیز کنید زیرا بسیار حساس است . اگر در حین این تمرینات آلت تناسلی شما کاملا راست شد باید کمی صبر کنید تا دوباره به حالت نیمه راست برگردد . این روش را درهفته اول ٢٠٠ تا ٣٠٠ بار ، در هفته دوم ٣٠٠ تا ۵٠٠ بار و در هفته های بعد ۵٠٠ بار و یا بیشتر انجام دهید .

 

روش دیگر جلکینگ اینست که پس از استفاده از لوبریکانت و وقتی آلت تناسلی به حالت نیمه راست شده درآمد ، توسط انگشتان شست و اشارۀ دست چپ حلقه ای درست کرده سپس از اول آلت تناسلی دست را به سمت سر آلت حرکت داده و دست را نزدیک سر آلت به مدت 10ثانیه نگه دارید. سپس این عمل را با دست دیگر انجام دهید.این کار را میتوانید به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه در هر تمرین انجام دهید .

 

ماساژ و گرم کردن 

پس از اتمام ست تمرینی خود با ماساژ دادن آلت به بازگشت آن به حالت استراحت کمک کنید. برای این کار می‌توانید حوله گرم را به مدت یک دقیقه دور آلت بپیچید و آلت را با آب گرم بشورید و سپس خشک کنید.

[ چهارشنبه 3 ارديبهشت 1399 ] [ 15:46 ] [ countashk ]

[ ]


تعبير خواب انگشتر به روايت ابراهيم كرماني

 انگشتر

 

تعبير خواب انگشتر به روايت پيامبران الهي

 

 

 

 

تعبير خواب انگشتر به روايت امام جعفر صادق(ع)

 

انگشتر سيمين (نقره) در خواب بر چهار وجه است:
قدرت و سلطنت
زن
 بچه
پول
انگشتر زرين نيك مي باشد
اگر زني خواب ببينيد كه انگشتر نگين دار خود را گم كرده  يعني اينكه جاه و مقامش از بين مي رود و يا اينكه بچه و يا شوهرش از دنيا خواهد رفت و يا اينكه مالش هدر خواهد شد. و اگر آن زن حاكم يا مقامي داشت مقامش را از دست مي دهد

 

 

تعبير خواب انگشتر به روايت دانيال نبي

 

 

چون نقش و صفت انگشتري بيند ، دليل است از خداوندش بدو خوب و نيكي مي رسد .
اگر ببيند انگشتري كسي به او داد تا چيزي بدان مهر كند ، دليل است از آنچه لايق او باشد برخي بيابد . يعني اگر لايق پادشاهي باشد پادشاه مي شود . اگر توانگر بود مال يابد به قدر و قيمت انگشتر 
اگر ببيند كه در مسجد يا در نماز يا در عزا كسي انگشتري به او داد اگر آن شخص بازرگان بود ، نصيب او نفع تجارت شود و جمله هم بر اين مقياس باشد .
اگر ببيند كه انگشتري سلطان به او داد ، دليل نمايد كه از مملكتي سلطان به  او دهد يا دليل است از مملكت سلطان به او ياد به خويشان وي بدي مي رسد

 

تعبير خواب انگشتر به روايت يوسف نبي

 

 

ديدن حلقه انگشتر فرزند است .
ديدن انگشتر مردان را كراهت هست ، بعضي گويند عزت و جاه مي باشد .
ديدن انگشتر نقره يا فيروزه : مهرباني از خلق

 

تعبير خواب انگشتر به روايت محمدبن سيرين

 

اگر كسي ببيند كه انگشتر او به فنا رفت يا دزد برد ، دليل بود كه در كارهاي او آفت و دشواري پديد مي آيد 
اگر ببيند انگشتر او شكست و نگين او در سر جاش ماند ، دليل كه بزرگي و جاه او از بين مي رود و آبرو و هيبتش بر جاي بماند .
اگر ببيند انگشتر خود را به كسي بخشيد ، دليل كه از آن چه دارد بعضي از آن را ببخشد .
اگر ببيند انگشتر خودش را فروخت و پول گرفت ، دليل است از آن چه دارد  بفروشد و هزينه كند . اگر پول نگرفت ، آن چه دارد بعضي از آن را بفروشد .
 داشتن انگشتر فيروزه در خواب را نشانه رسيدن به قدرت رواني و روحي بالا و نشانه تسلط بر اعصاب و خويشتن داري تعبير مي شود
.  پيدا كردن انگشتر فيروزه در خواب را نشانه رسيدن به ثروت و مال ، اعتبار ، عمر دراز ، صاحب فزرند شدن در رابطه زناشويي و مسلط بودن بر اعصاب و روان تعبير مي شود. و از دست دادن انگشتر فيروزه تعبيري برعكس خواهد داشت.
ديدن خواب داشتن انگشتر يشمي نشانه ازدواج با يك زن و رابطه عاشقانه خواهد بود.

 

تعبير خواب انگشتر به روايت جابر مغربي

 

 

اگر ببيند در انگشت او انگشتري آهن بود ، دليل كه قوت و توانايي پيدا مي كند .
اگر ببيند از برنج يا مس است ، دليل كه از مردمان بي اصل منفعت يابد . اگر ببيند كه بلور است ، دليل كه از مردم عامه چيزي بدو مي رسد .
اگر ببيند انگشتر خويش نزد كسي به امانت نهاد يا او را بخشيد و آن كس هم انگشتر بدو رد كرد ، دليل است كه زني زيبا رو با مو هاي بلند به نكاح بخواهد و اجابتش نكند .
اگر ببيند انگشتر خويش شكست ، دليل كه در ميان او و عيالش جدايي مي افتد .
اگر ببيند كه انگشتر او دو نگين داشت يا كسي بدو داد كه آن هر دو نگين يكي موافق يكديگرند ، دليل است خداوند انگشتر ، غلام زاده بود .
اگر ببيند كه از آن دو نگين يكي افتاد ، دليل كه از دو گناه يكي توبه مي كند .
اگر ببيند نامه نوشته بود و به انگشتر خويش مهر كرد ، دليل است چيزي پنهان بدو مي رسد .
اگر ببيند كه نامه گشاده را مهر كرد ، دليل كه چيزي آشكار به او مي رسد 

 

تعبير خواب انگشتر به روايت ابراهيم كرماني

 

اگر ببيند صناعت انگشتري او ناپسنديده است ، دليل است از مالي كه دارد چيزي بشود و پادشاهي بر وي خشم گيرد .
اگر ببيند انگشتر او از سيم بود ، دليل است آن چه دارد پسنديده و حلال است .
اگر انگشتر از آهن بيند آن چه دارد اندك و بيچاره است . اگر ببيند انگشتري از هفت جوش يا از سپيده روي بود ، دليل است بر آن چه در آهن گفتيم .
اگر ببيند انگشتر او از زيور بود كوچك تر از آن جمله بود كه گفتيم .
ديدن انگشتر با تزيين ياقوت سبز در خواب ، نشانه لقاح پسري هومشندي است كه دانشمند بزرگي خواهد شد در اينده
اگر خواب ببينيد كه انگشتري از نقره داريد يعني تمام مال و اموال شما خوب و حلال مي باشد

 

تعبير خواب انگشتر طلا

 

اگر دختري خواب ببيند كه براي او انگشتر طلا خريدند يعني اينكه آن دختر شوهر مي كند و شوهر او موجب سربلندي و افتخار او خواهد شد
اگر يك زن در خواب انگشتر طلا پيدا كرد نشانه رسيدن به موفقيت و شادابي است و اگر زني خواب ببيند كه شوهرش به او انگشتر طلا هديه داد مورد احترام او واقع مي شود و به عزت و شادابي خواهد رسيد.
اگر مردي خواب ببينيد كه انگشتر طلا پيدا كرد آن مردي به زوديبا كاري مواجه مي شود كه در آن كار ضرر خواهد كرد.
اگر يك مرد خواب ببيند كه انگشتري از جنس طلا دارد خوب نيست و نشانه رسيدن به سختي و ناراحتي و انجام دادن كاري حرام هست و احتمالا ضرر مالي هم خواهد داشت.
اگر مردي خواب ببييند كه از طلا فروش انگشتر طلا خريد خواب او نشانه اين است كه مردي لاف زن و دروغ گو قصد فريب و گول زدن او را دارد و بايد آن مرد مراقبت كند.
اگر مردي خواب ببيند كه به او انگشتر طلا دادند يعني اينكه از كسي سخني مكروه خواهد شنيد.
اگر مردي خواب ببينيد كه انگشتر طلاي خود را پيش كسي به امانت گذاشت آن كس كه انگشترش را پيش او به امانت گذاشته است در بيداري به او خيانت خواهد كرد و يا سخن ناروايي بين آن ها رد و بدل مي شود

 

تعبير خواب انگشتر از ديدگاه منوچهر مطيعي تهراني

اگر در خواب ببينيد كه انگشتري در دست داريد كه قبلا هرگز نداشته ايد و از ديدن آن به انگشت خود دچار حيرت و تحسين شديد نشان اين است كه به موفقيت بزرگي مي رسيد كه براي ديگران و حتي خودتان باور كردني نيست .
اگر كسي انگشتري به شما داد و شما آن را به انگشت خود كرديد از جانب آن شخص سودي عايد شما مي شود كه اعبارتان را افزايش مي دهد . گرفتن انگشتر از ديگران خوب است و نفعي كه عايد بيننده خواب مي گردد منوط است به شخصيت و شغلي كه دهنده انگشتر دارد و محلي كه انگشتر گرفته و داده مي شود 
اگر كسي در خواب ببيند كه انگشتر خودش را شكست در صورتي كه ازدواج كرده باشد بين او و همسرش اختلاف و جدايي اتفاق مي افتد 
اگر در خواب ديديد كه انگشتر خود را به كسي امانت داديد و او آن را آورد و مسترد داشت خواب شما مي گويد كه در آينده اي نه چندان دور از زني يا دختري خواستگاري مي كنيد كه او نمي پذيرد و چنانچه در شرايط ازدواج نباشد از آرزو و تمنائي بر آورده نشده خبر مي دهد .
گم شدن انگشتر براي زن بخصوص اگر نگين داشته باشد خوب نيست چون خبر مي دهد كه بيننده خواب كسي را از دست مي دهد يا از جايگاه خوبي معزول مي شود .

 

[ چهارشنبه 3 ارديبهشت 1399 ] [ 13:18 ] [ countashk ]

[ ]


گل سرخ یا رز

 روغن

 

زیاد کردن میل جنسی با روغن های مختلف

 

 

 

 

روغن‌هایی که خواص افزایش دهنده میل جنسی دارند، به بیدار شدن میل جنسی کمک میکنند. 

 

افزایش میل جنسی زنان با روغن اسانس گل سرخ

 

 

عطر بوی روغن اسانس گل سرخ با عشقبازی در رابطه زناشویی در ارتباط است.باعث زیاد شدن میل جنسی زنان و کم شدن استرس‌های جسمی و روانی می‌شوند.

 

این روغن را با یک روغن پایه لاکچری مخلوط کرده برای لذت بردن از عطر و خاصیت آن بدن همسر خود را با این روغن ماساژ دهید.

 

روغن عنصل

 

 

برای درمان اختلالات نعوظ آقایان و زیاد شدن حجم باید هر شب روغن عنصل به کف هر دوپا مالیده شود. ( قابل توجه می باشد که پا نباید تا صبح  روی زمین قرار گیرد.)

 

برای زیاد شدن اثر خوب می باشد نیم ساعت قبل نزدیکی اندام تناسلی باروغن چرب شود.

 

برای مشکل سرد مزاجی بانوان و مشکلات خشکی واژن و مقاربت دردناک یک ساعت قیل از نزدیکی کردن به صورت موضعی ناحیه ی کلیتوریس چرب شود. (همچنین تحقیقات ما نشان داده است ماساژ سینه ها به صورت موضعی روزی دوبار به زیاد شدن سایز توده ی پستانی کمک می کند)

 

روغن زیتونی

 

 

روغن زیتون


امروزه ماساژ روغن زیتون به دستگاه تناسلی در غالب یک روش لاکچری برای آن که بتوان تاثیرات بهتری در افزایش حجم این اندام برجای گذاشت در  مردان بسیار رایج می باشد. گرچه زنان نیز می توانند از این راهکار به جهات مختلف بهره مند شوند و برای رفع خشکی واژن و … از آن استفاده کنند.

 

روغن سیاه دانه

 

ناتوانی جنسی، زود انزالی، و همچنین اختلالات نعوظ بعضی از اختلالات جنسی زیاد می باشند که مردان با آن‌ ها دچار هستند. جالب است بدانید سیاه دانه درمان طبیعی شناخته شده‌ ای برای درمان ناتوانی جنسی مردان و همچنین تقویت میل جنسی هست.

 

 

گل سرخ یا رز

 

خانم ها عاشق این بو هستند. برای بالابردن میل جنسی آنها ، گفته میشود که مردان روغن با بوی گل سرخ را بر روی سوراخ بینی، کف دست، پشت گوش و بین ریش های خود استفاده می کنند.

 

روغن

 

روغن اسانس اسطوخودوس 

 

روغن اسانس اسطوخودوس یا لاوندر به علت عطر خوش بویی که دارد آرامش بخش و تقویت کننده می باشد به بهبود خلق و خو در زمان و بعد از رابطه جنسی کمک می کند.

 

باعث کم شدن استرس و افزایش جرقه های جنسی می شود. به علاوه به افزایش گردش خون و حساسیت اندام های جنسی کمک می کند.

 

این روغن اسانس را با روغن پایه مثل زیتون یا بادام مخلوط کرده و پوست را مالش دهید. همچنین می توانید چند قطره از آن را به آب وان حمام اضافه کرده و از عطر آن هنگام حمام دونفره استفاده شود. می توانید چند قطه از آن را در بخور ریخته و فضا را معطر کنید.!

 

روغن زالو

 

 

روغن زالو یک ابزار قوی برای غلبه بر انزال زودرساست. روغن زالو مقدار زیادی نیتریک اکسید (NO) و هیرودین دارد که جریان خون را در دستگاه تناسلی زیاد می کند. اکسید نیتریک می‌تواند مثل یک داروی ویاگرا عمل کند.

 

زنانی که از کمبود میل جنسی یا تحریک جنسی بسیار کم رنج می‌برند می‌توانند مشکلات خود را با روغن زالو حل کنند. برای بیشترین تأثیر، روغن زالو باید روی واژن و اندام جنسی زنانه ماساژ داده شود

 

[ چهارشنبه 3 ارديبهشت 1399 ] [ 0:45 ] [ countashk ]

[ ]


تاريك بودن فضا در هنگام رابطه جنسي

 اشتباه زنان در رابطه زناشويي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشتباهات مكرر زنان در هنگام رابطه جنسي كه طرف مقابل را اذيت ميكند

 

 

 

زوج‌ها در زندگي اصلي هنگام برقراري رابطه جنسي با چالش‌هاي زيادي رو به رومي‌شوند. اين چالش‌ها با همه ايده‌آل‌هاي وسوسه‌كننده‌اي كه از قبل در ذهن داشتند زمين تا آسمان متفاوت است. در زندگي اصلي، رابطه جنسي مي‌تواند خسته كننده، نااميدكننده و حتي يه مقدار آشفته و كثيف مي باشد. بنابراين، بهتر مي باشد بين خواسته هاي  خود و واقعيت زندگي فرق قائل شويد.

 

بعضي اوقات، بانوان با وجود اين كه تمام سعي خود را در بستر مي‌كنند كه بهترين باشند باز هم اشتباهاتي انجام مي دهند كه نمي‌گذارد يك تجربه صد درصد ارضاكننده و رضايت بخش داشته باشند. رابطه جنسي خوب به هر دو نفر بستگي دارد و بايد قبل از انجام رابطه، در حين رابطه و پس از آن، به كارهايي كه انجام مي‌دهيد فكر كنيد تا بتوانيد پي ببريد كه مشكل شما از كجا مي باشد.

آرايش كردن زياد بانوان در رابطه جنسي

 

اكثر مردان در رابطه جنسي جذب بانواني مي شوند كه انرژي و شور وهيجان داشته باشند و فقط نگران طرز آرايش و شكل باسن و كمر خودشان نباشند. مردان لاكچري بودن زن را در رابطه جنسي بيشتر پسند مي كنند و دوست دارند همسرشان مرتب و پاكيزه باشد اما در آرايش كردن زياده روي نكنند زيرا زياده رودي در استفاده از لوازم آرايش در زنان سبب دلزدگي مردها مي شود. 

 

ظاهر نمايي به ارگاسم شدن در رابطه جنسي

 

شايد هر خانمي در روزهاي رابطه جنسي خود يك بار اين شرايط را تجربه كرده باشد و بخواهد تظاهر به ارگاسم و ارضاي جنسي كرده باشد به خاطر اينكه به نظر مي‌رسد بهترين راه براي پايان يك رابطه جنسي نامطلوب فقط در گروي ارگاسم جنسي باشد. اما ارضاي جنسي نشدن در واقع مشكل بزرگي نمي باشد كه بخواهيد در مورد آن، تظاهر يا وانمود كنيد و در واقع با عدم راست گويي به رابطه عاطفي بين خود و همسرتان آسيب برسانيد. مشكل بزرگ زماني به وقوع مي پيوندد كه تظاهر به ارگاسم به شكل يك هنجار و وضعيت ساده در بيايد و عادت به اين كار كنيد.

 

مهم نيست كه اندازه رابطه عاطفي شما چقدر باشد و چقدر از ازدواج شما مي‌گذرد؛ تظاهر به ارگاسم يك خيانت است! اما دردسر بزرگتري هم وجود دارد: هر چه بيشتر تظاهر كنيد كه ارضاي جنسي شده‌ايد؛ كمتر احتمال دارد به ارگاسم واقعي برسيد. اگر به شوهر خود بگوييد كه چه مي‌خواهيد و چگونه بايد آن كار را انجام دهد، اين احتمال وجود دارد كه در زندگي صميمي خود فورا به مرحله جديد و بهتر ديگري وارد شويد.

 

اشتباه زنان در رابطه زناشويي

 

تاريك بودن فضا در هنگام رابطه جنسي

 

اقايان موجودات بسيار بصري محسوب مي شوند و شيفته آن هستند كه تا حد امكان هنگام عشق كردن ببينند.اگر دوست نداريد در روشنايي رابطه جنسي انجام دهيد مي توانيد در اتاقي با نور كم يا با چند تا شمع عشق كردن را انجام دهيد و بهتر است اصرار بر داشتن رابطه جنسي در محيطي تيره و تاريك نكنيد زيرا مي تواند اين فكر را در مرد زندگي تان ايجاد كند كه بيشتر به ظاهر خود اهميت مي دهيد نه احساسي كه طرف مقابلتان در شما ايجاد مي كند

 

يك رابطه جنسي بي حس و حال و بدرد نخور

 

در بين زوجين، امكان دارد يكي از آنان غالب‌تر و يكي مطيع‌تر باشد. بعضيي زنان اين طور فكر مي كنند كه اين مردان هستند كه بايد رابطه جنسي را مديريت كنند اما بيشتر مردها ديدگاه متفاوتي دارند و هميشه از اين كه زنان احساس بهتري در مورد خودشان كنند استقبال مي‌كنند؛ حتي دلشان مي‌خواهد زنان اولين قدم را به طرف رابطه جنسي بردارند. در اصل، خوب است زنان مسئوليت همه چيز را در هنگام رابطه جنسي بر عهده بگيرند.

 

از اين كه به شوهر خود نشان بدهيد كه در واقع چه مي‌خواهيد، اصلا ترسي به دل راه ندهيد! احساس خوب و اطمينان زن در موقغ رابطه جنسي باعث هيجان و تحريك بيشتر مرد مي‌شود. عوض كردن نقش در زندگي جنسي يك رابطه سالم و هيجان‌انگيز هست. چند تجربه كوچك يا ابتكار و بداهه مي‌تواند تجربه جنسي شما را به شكل مهمي خوب كند.

 

تعيين زمان خوب يكي از كارهاي اشتباه خانم ها براي رابطه جنسي

 

يكي از كارهاي اشتباه خانم ها در رابطه جنسي دادن پيام هايي به شوهر مي باشد كه زمان عشق كردن را تعيين مي كند . هرچند اين پيام ها مي توانند ضربان قلب شوهرتان را چند برابركند اما قابل پيش بيني بودن ساعت عشق كردن شوق مرد را نابود مي كند . شما مي توانيد به جاي پيام هايي مانند (منتظرم تا بياي خونه) يا (بعد از كلاس زبان مال تو هستم) از متن ها و پيام هاي كه داراي جزييات كمي باشند و وقت عشق كردن را تعيين نكنند مانند (دنبال فرصتي هستم تا هرچه زودتر با تو باشم) يا (چطوره بچه رو بعضي وقتا بزاريم خونه خواهرم؟) استفاده كنيد.

 

اشتباه زنان در رابطه جنسي

 

بهداشت نامطلوب و عدم تلاش براي ايجاد رابطه جنسي

 

 

اگر مي‌خواهيد از همديگر نهايت لذت را در رابطه جنسي ببريد، بهتر است بدانيد بهداشت هر فرد بسيار مهم است. احتمال دارد كه شما تمام روز را عرق كرده يا خيلي خسته باشيد. قبل از رابطه جنسي حمام برويد و اگر مي‌خواهيد حمام قبل از خوابتان هيجان‌انگيزتر باشد، همسرتان را نيز با خود ببريد.

 

 

فقط كافيست كه به اين نكته تمركز كنيد : امكان دار شما خوشتان نيايد بدني را كه بوي بد مي‌دهد را بوس كنيد. همين احتمال براي شريك جنسي يا همسر شما نيز امكان دارد. علاوه بر اين، رفتارهاي بهداشتي مي‌تواند بخشي از عشق‌بازي يا معاشقه شما نيز باشد. چه باور كنيد و چه نكنيد، مرداهايي هستند كه از ديدن حمام كردن همسر خود و حتي اصلاح كردن موهاي زائد او لذت مي‌برند. اين تداركات نياز به كمي پيش‌بيني دارد؛ اين موقعيت كه شوهر شما مي‌داند بعد از آن چه اتفاقي رخ مي‌دهد و نمي‌تواند تا اتمام حمام شما منتظر بماند. بنابراين، فورا رابطه جنسي را همان جا شروع مي كند.

 

 

زن هايي كه درگير رابطه عاشقانه نيستند، اغلب فراموش مي‌كنند كه مردها عاشق لباس‌هاي زير و لباس‌هاي خواب شيك با جذابيت جنسي بالا، بوي ادكلن، لمس پوست ابريشمي و لباس‌هاي شيطنت‌آميز هستند.

 

شما مي‌توانيد با لباس خواب كركي و راحت بخوابيد اما وقتي حرف از اشتياق و شور رابطه جنسي به ميان مي‌آيد، تلاش كنيد حداقل چند دست لباس خواب تحريك‌كننده و شيطنت اميز براي خود بخريد تا موقعي كه همسرتان از تن شما درمي‌آورد جلوه هيجان‌انگيزتري داشته باشد. لازم نيست در هر رابطه جنسي يك لباس تازه بخريد زيرا همسر شما به نوع لباس زير شما اهميت نمي‌دهد. با تن كردن يك لباس خواب تحريك‌كننده به جاي لباس خواب‌هاي ساده و راحت هميشگي خود، هم خودتان را هيجان‌زده كنيد و هم شوهرتان را.

 

اشتباه زنان در رابطه جنسي

 

مقايسه كردن همسر خود با همسر ديگران

 

آيا تا به حال برايتان اتفاق افتاده كه همسر خود را با همسر يا نامزد قبلي خود مقايسه كرده باشيد؟! از اين كار بايد واقعا اجتناب كنيد ؛ حتي اگر همسر قبلي شما اخر جذابيت جنسي را داشته باشد. مقايسه كردن به اين معني مي باشد كه شما هنوز به رابطه عاطفي قبلي خود مي انديشيد و گذشته براي شما هنوز تمام نشده. اين رفتار باعث مي‌شود همسر شما هيچوقت در زندگي حس امنيت و اطمينان نكند و مدام حس كند بايد قدرت و جذابيت جنسي خود را به رخ شما بكشد.

 

 

اگر او از شما در مورد رابطه عاطفي قبلي سوال پرسيد، اختيار داريد كه به او جواب دهيد. اما از دادن جزييات بيشتر پرهيز كنيد. مردان در رابطه با مسائل جنسي و مقايسه شدن با مردان ديگر بسيار حساس هستند. حس رقابت در ذات و طبيعت مردان مي باشد اما اين كه به آنها گفته شود رقيب آنها در رابطه جنسي قبلي چه كارهايي انجام داده است است، واقعا به آنها آسيب مي رساند.

 

راهنمايي نكردن همسر درباره رابطه جنسي

 

مكالمه كردن مستقيم درباره رابطه جنسي تنها راه براي رسيدن به يك رابطه جنسي خوب است هر چند حرف زدن مستقيم باعث خجالت كشيدن شما از همسرتان مي شود.

 

بهترين عشاق هم نمي دانند كه زنشان چي دوست دارد و هيچ مردي نمي تواند بدون اينكه خود زن مسئوليت تجربه جنسي خودش را قبول كند او را به ارگاسم برساند . زن ها مي توانند به طوري كه ميل جنسي همسرشان را از بين نبرند درباره آنچه در رابطه جنسي پسند مي كنند حرف بزنند و يا چيزهايي كه دوست ندارند را بين 5 مورد از چيزهايي كه دوست دارند جا بدهند و به مردها بگويند. اطمينان داشته باشيد اگر حرف هايتان را مستقيم بزنيد همسرتان به شما گوش مي دهند.

 اخبار جديد ويروس كرونا

منبع : زناشویی

[ سه شنبه 2 ارديبهشت 1399 ] [ 17:34 ] [ countashk ]

[ ]


جدی ترین خبر روز کرونا در سایت ما

 ویروس کرونا

 

 

رابطه های جنسی در دوران کرونا باید چگونه باشد

 

 

 آیا ویروس کرونا از طریق روابط جنسی نیز منتقل می‌شود؟! شاید خیلیا به این پرسش فکر کرده باشن، اما از طرح آن خجالت می‌کشن.به همین خاطر تصمیم گرفتیم تا پرسش‌های شما را با کارشناسان مطرح کنیم و حقایق را در اختیار شما بگذاریم.

 

شواهد موجود نشان می دهند این بیماری می تواند از طریق قطره کوچک مترشحه از بینی یا دهان از فرد به فرد دیگر گسترش می یابد که در هنگام سرفه یا بازدم فرد مبتلا به بیماری کووید 19 گسترش پیدا می کند

 

قطرات آغشته به ویروس بر روی اشیا و سطوح اطراف فرد بیمار باقی می ماند و سایر افراد در صورت تماس با این اماکن و عدم رعایت نکات بهداشتی ممکن هست آلوده شوند. در مورد پایداری ویروس کووید 19 در دستگاه تناسلی، اطلاعات معتبری موجود نیست اما برخی مطالعات موردی بر روی سایر کرونا ویروس ها، نمونه های مثبت از دستگاه تناسلی خانم های مبتلا را نشان می دهند.

آیا ویروس کرونا می تواند از طریق رابطه جنسی انتقال پیدا کند؟

برای انتقال ویروس کرونا ، لزوما نیازی به داشتن رابطه جنسی با فردی که بیمار هست نیست. کرونا ویروس به روش های دیگر همچون از طریق ذرات تنفسی آلوده منتقل می شود.

 

ترشحات دهان (از جمله بزاق و خلط دهان) و دماغ می توانند حاوی ویروس باشند. حتی اگر فردی که با او رابطه جنسی دارید را نباید بوس کنید، اما به قدری به هم نزدیک هستید که در تماس نزدیک با هم نفس بکشید پس در معرض این ویروس قرار گرفته اید. به علاوه ممکن است سطحی را لمس میکنید که فرد آلوده به ویروس آن را لمس کرده باشد.

 

در نتیجه تنها راه انتقال کرونا  از طریق رابطه جنسی نیست. اگر تا حدی به فرد بیمار نزدیک هستید که با او رابطه جنسی دارید، به قرار گرفتن در معرض کرونا نیز نزدیک هستید.

 

با این که برای داشتن اطلاعات کافی درباره کووید ۱۹یا همان ویروس کرونا خیلی زود است، اما شواهدی وجود ندارد که نشان دهد انواع ویروس کرونا  قبلی در مایع منی یا ترشحات واژن وجود داشتند. اما باید گفت که انواع مختلفی از کرونا در مایعات مختلفی از بدن پیدا می شوند. به همین خاطر ممکن هست ویروسی که سبب کووید ۱۹ (SARS-CoV-2) می شود در سایر ترشحات بدن یافت شوند؛ اما قرار گرفتن در برابر ذرات تنفسی بیمار اصلی ترین راه انتقال می باشد

[ دوشنبه 1 ارديبهشت 1399 ] [ 22:07 ] [ countashk ]

[ ]


صفحه قبل 1 صفحه بعد